logo ug 270x153

Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 

38 1020 1332 0000 1702 1206 9557

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry bez wezwania w terminach:

  • za I kwartał do 15 lutego danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 sierpnia danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.


Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

ZOBACZ -> Jak prawidłowo segregować odpady

Deklaracja obowiązująca od 01.01.2020 r. do pobrania w formacie DOC, PDF