Rezerwat krajobrazowy "Władysława Szafera" - zdjęcie zimą

Utworzony w 1969 roku (Mon. Pol. Nr 16 poz. 128) zajmuje pow. 1356,91 ha z tego w obrębie gminy Hajnówka 699,10 ha. celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie lasów wzdłuż szosy Hajnówka-Białowieża.

Rezerwat obejmuje pas lasu szerokości 700-1000 m. i długości prawie 17 km wzdłuż szosy, przecinając całą zachodnią część puszczy i dając dobry przegląd składu gatunkowego i struktury głównych zbiorowisk leśnych. Chroni całą gamę zbiorowisk, poczynając od różnych postaci borów i grodów po łęgi olszowo-jesionowe i olsy.

W granicach rezerwatu występuje 17 zbiorowisk leśnych. Stanowi on więc cenne uzupełnienie Białowieskiego Parku Narodowego, w którym brak jest niektórych zbiorowisk leśnych występujących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Na terenie rezerwatu są też zabytki archeologiczne - 37 kurhanów pochodzących z X - XIII wieku.

Zachodnia część rezerwatu (położona na terenie gminy Hajnówka) ma powierzchnię lekko sfalowaną, a na znacznej powierzchni prawie płaską. zdecydowaną większość powierzchni rezerwatu zajmują gleby świeże, z głęboko leżącym poziomem wody gruntowej. Jedynie w obniżeniach występuje okresowe podtopienie wodami roztopowymi i opadowymi. Tereny trwale podtopione leżą w obniżeniu, który płynie strumień stanowiący lewy dopływ rzeki Leśnej, przepływający przez oddziały 335C, 356A i 356C.

Szata roślinna rezerwatu jest stosunkowo dobrze zachowana. Na dużych  powierzchniach las ma zupełnie naturalny, puszczański charakter. Miejscami występują jednak zniekształcenia zbiorowisk leśnych spowodowane użytkowaniem drzewostanu. Są tu obecnie młode drzewostany złożone głównie z brzozy brodawkowatej, powstałe w miejscach zrębów zupełnych wykonanych przed utworzeniem rezerwatu.  Przedstawiają one różne stadia regeneracji prowadzącej do odtworzenia naturalnego składu gatunkowego i struktury. W większości wypadków zniekształcenia spowodowane zrębami dotyczą głównie drzewostanu.

Rezerwat odznacza się bogactwem flory. w jej składzie występuje wiele gatunków rzadkich, jak: paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, groszek skrzydlaty Lathyrus montanus, bodziszek żałobny Geranioum phaeum, gorysz siny Peucedanum cervaria, okrzyn szerokolistny Laserpitium latifolium, pszczelnik wąskolistny Dracocephalum ruyschiana, głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora, omanwierzbolistny Inula salicina, pępawa różyczkolistna Crepis praemorsa, złoć pochwolistna Gagea sphetacea i inne oraz 26 podlegających ochronie prawnej

Na terenie rezerwatu krajobrazowego spotkać można niemal wszystkie gatunki zwierząt występujące w Puszczy. Są tu żubry, jelenie, sarny, dziki, lisy, jenoty. Spotkać też można łosia, zająca, łasicę, a nawet wilka i rysia. Żyją tu też drobne ssaki owadożerne i gryzonie. Bogata w Gatunki jest też ornitofauna.