Hajnówka, dnia 29.11.2018 r.

IP.604.4.2018

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Hajnówka na lata 2019-2029

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2019 – 2029

 

Na podstawie art. 17 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz art.. 54 ust.2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1045 z późn. zm.) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39, przez 21 dni, w okresie od 29.11.2018 r. do 20.12.2018 r. w dni powszednie w godzinach:

 • poniedziałek – piątek  7:30-15:30

oraz na stronie internetowej pod adresem http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

 

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • W formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39,
 • Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(uwagi zostaną przekazane do interpretacji dla Wykonawcy Projektu).

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hajnówka, poprzez przekazanie ich do rozważenia do Wykonawcy Projektu.

 

Załączniki:

 1. Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019-2029. (część I , część II)
 2. Załącznik nr 1 do projektu Programu.
 3. Załącznik nr 2 do projektu Programu.
 4. Załącznik nr 3 do projektu Programu.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Hajnówka w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych:

protokol

Do pobrania - Zarządzenie Nr 360/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Hajnówka uchwały w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Hajnówka

 

 

 

 

 

Karol Nieciecki (Radny Rady Miasta Hajnówka, Prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna), dr Artur Michałowski (Wiceprezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna), Krystyna Kośko (Radna Rady Miasta Hajnówka, Członek Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna) i Piotr Mirończuk (Radny Rady Miasta Hajnówka, Członek Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna) zapraszają na otwarte spotkanie dyskusyjne pt. „Społeczne forum rozwoju lokalnego”, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka.

 

Celem spotkania jest analiza i omówienie wybranych problemów zrównoważonego rozwoju lokalnego. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o spotkaniu wśród współpracowników i zaprzyjaźnionych osób.

 

Program spotkania:

 1. Wykład dr. Artura Michałowskiego nt. „Zrównoważonego rozwoju regionu opartego na wiedzy”.
 2. Wystąpienie Dyrektora Polskiej Spółki Gazowniczej Oddział Białystok Grzegorza Mackiewicza.
 3. Wystąpienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka Mariusza Agiejczyka.
 4. Wystąpienie Prezesa Podlaskiego Klubu Biznesu Ryszarda Iwaszkiewicza.
 5. Wystąpienie Radnego Rady Miasta Piotra Mirończuka nt. stanu prac nad „Hajnowskim Hospicjum”.
 6. Dyskusja.

28 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach z inicjatywy Pani Wójt Lucyny Smoktunowicz odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dubin i Lipin oraz przedstawicielem firmy TMP Projekt Panem Tomaszem Mikołajukiem dotyczące projektu budowy dróg w Dubinach i Lipinach. (odcinek ul. Łąkowej oraz drogi Dubiny - Lipiny). W spotkaniu uczestniczyli: Pani Wójt Lucyna Smoktunowicz, Pan Aleksander Kulik kierownik Referatu inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami Urzędu Gminy Hajnówka oraz pracownicy w/w referatu. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy mogli zadawać pytania projektantowi, zgłaszać swoje wnioski i uwagi do przedstawionych projektów.

Przypominamy, że wnioski można zgłaszać do 24.12.2017 r w Urzędzie Gminy Hajnówka pokój nr 37 w godz. 7:30-15:30.