logo ugh

Zarządzenie Nr 600 / 2023
Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 15 września  2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

logo udh

Hajnówka, dn. 06.09.2023 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Hajnówka

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zmianami).

zawiadamiam

o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt ,,Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opiniami organów właściwych do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Podlaskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego) będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach 06.09.2023 r. do 27.09.2023 r. na stronie internetowej https://www.gmina-hajnowka.pl/

Uwagi, wnioski, opinie i rekomendacje można zgłaszać za pomocą formularza elektronicznego, udostępnionego poprzez link znajdujący się w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Lider jednostek samorządu terytorialnego tworzących Partnerstwo - Burmistrz Miasta Hajnówka.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zmianami), uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu (tj. po 27.09.2023 r.) nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki znajdują się pod tym linkiem:  2023 09 05 SOOŚ - KONSULTACJE SPOŁECZNE

 1. Projekt „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030”
 2. ,,Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 – 2030”
 3. Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
 4. Opinia Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

 

Link do formularza uwag: https://forms.office.com/e/xLCQJQq73N

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE GMINY HAJNÓWKA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej zwany ADO.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, imię i nazwisko: Iwona Malczyk, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umów oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw.
 4. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych niezbędne do realizacji umów: podstawowe dane identyfikacyjne, dane adresowe, elektroniczne dane identyfikacyjne.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartych umów (szczegółowa lista podmiotów przetwarzających Państwa dane osobowe jest dostępna u IOD)
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 9. Posiadają Państwo prawo do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. lub przepisy ustawy.
 11. ADO nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 12. ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Ż0161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L2016.119.1).
konsultacje woda

Szanowni Państwo,


abyśmy mogli cieszyć się dobrej jakości wodami powierzchniowymi i podziemnymi priorytetem jest współpraca na rzecz poprawy stanu wód w naszym kraju. Do 14 października br. trwają konsultacje społeczne drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW). Przyjęcie planów w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej wprowadzi do obowiązku prawnego również zestawy działań służących poprawie stanu wód, także przypisane wprost jednostkom samorządu terytorialnego. Więcej informacji o rodzajach działań naprawczych oraz mapy, pokazujące rozmieszczenie na tle kraju jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, którym przypisano działania naprawcze, znajdą Państwo w przekrojowym artykule na stronie: https://www.apgw.gov.pl/pl/news/show/350

Zapraszamy do lektury artykułu oraz do jego publikacji na Państwa stronach internetowych. Więcej o konsultacjach społecznych IIaPGW w zakładce: https://www.apgw.gov.pl/pl/konsultacje

 

konsultacje woda