Ilustracja do artykułu

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków , a w szczególności dzieci. Typowa rodzina składa się z rodziców i dzieci, także adoptowanych. Bycie ojcem, matką czy dzieckiem, czyli funkcjonowanie w jakiejś roli , wyznacza rodzaj zależności między nimi, z których wynika zasada posłuszeństwa i wydawania poleceń oraz podległości i podporządkowania.

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wspieranie rodziny w odbudowaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie rodziny powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny. Najważniejszym zadaniem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz wartości i norm związanych z ich wychowaniem.
Rodzina w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoim problemem, co pozwala zwiększyć jej szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na uczenie się nowych umiejętności. Pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

UCHWAŁA NR XXII/97/16 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Hajnówka na lata 2016-2018