Ilustracja do artykułu

Obszar Gminy Hajnówka zaopatrywany jest w energię elektryczną z linii WN 110 kV RPZ Hajnówka - RPZ Lewkowo. Linia ta wymaga modernizacji. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną na terenie gminy a także na stan techniczny sieci zachodzi konieczność rozbudowy i modernizacji linii SN oraz budowy nowej linii WN 110 kV PRZ Hajnówka - RPZ Czeremcha.

 

Sieć cieplna.

Na terenie Gminy Hajnówka występują prawie w100% kotłownie indywidualne, opalane drewnem, węglem oraz olejem opałowym. W kilku zakładach stolarskich występują kotłownie węglowe służące do suszenia drewna. Jedyna większa kotłownia na terenie gminy służy do zaopatrywania w ciepło mieszkańców osiedla po byłym PGR w Nowoberezowie. Szkoła w Dubinach opalana jest olejem opałowym a szkoły w Nowokorninie i w Orzeszkowie węglem.

Sieć gazowa.

W Gminie Hajnówka brak jest systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy. Pewna liczba gospodarstw korzysta z gazu płynnego, zaopatrując się indywidualnie w funkcjonujących w gminie punktach sprzedaży gazu płynnego. Planowana jest w przyszłości budowa gazociągu do miasta Hajnówka. Po jego wybudowaniu będzie możliwe zgazyfikowanie gminy.