Za nami prawie dwa miesiące działalności sołtysów kadencji 2018-2023. Po raz pierwszy sołtysi zostali wybrani na pięcioletnią kadencję, a nie jak dotychczas na czteroletnią. W Gminie Hajnówka jest 25 sołectw. W tegorocznych wyborach zostało wybranych 13 nowych sołtysów. Wybory odbyły się na przełomie stycznia i lutego. W trakcie wyborów dało się zauważyć, że wybrane osoby są to społecznicy, dla których ważne jest dobro sołectwa. Sołtys to organ wykonawczy sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. Osoba piastująca ten urząd pełni rolę reprezentanta mieszkańców i „łącznika” między społecznością wiejską a władzą wyższego szczebla.

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyborów Sołtysów

Krajowe Stowarzyszenie Sołectw

Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy,                                                                         

serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządami Województw. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.

Mapa sołectwa

Sieć osadniczą w gminie tworzy 38 miejscowości wiejskich, wchodzących w skład 25 sołectw.