W dniu 11 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Hajnówce Wójt Lucyna Smoktunowicz podpisała umowy na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową” w Dubiczach Osocznych. Wykonawcą części I zamówienia (rozbudowa i przebudowa) będzie PUK Sp. z o.o. w Hajnówce, natomiast części II (wyposażenie obiektu) P.H.U. „SOBEX-NOWY” w Hajnówce.

W dniu 13 marca 2019 r. nastąpiło przekazanie terenu pod przebudowę. W ramach przedsięwzięcia planowane są roboty budowlane, instalacyjne oraz zakup wyposażenia. Zaadaptowany obiekt będzie miejscem realizacji działań o charakterze aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich.

Wartość inwestycji po przetargu wyniosła 447.932,75 zł. Dofinansowanie jakie uzyskała Gmina Hajnówka wynosi 95% wartości kosztorysowej złożonego projektu.

Od dnia 18 marca 2019 r. rozpoczęły się już pierwsze prace i uzgodnienia. Zakończenie robót planuje się na 15 sierpnia 2019 r.

W dniu 27 grudnia 2018 r. dokonano odbioru nowowybudowanej drogi – część ulicy Łąkowej – w Dubinach. Roboty przy przebudowie trwały od 24 października do 14 grudnia.

Wykaz

zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2018r.

 

19.03.2018 r.  podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. 
26.03.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na budowę kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych tj. z firmą: SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok. W miesiącu wrześniu 2018r. roboty zakończono. Wybudowano kolektory słoneczne dla 41 budynków mieszkalnych i 8 szt. Instalacji fotowoltaicznych na ogólną wartość robót 742 390 zł.
30.03.2018 r. zakupiono pług do ciągnika do równania dróg za 2500 zł.
13.04.2018 r. podpisano umowę na dostawę 3500 m3 żwiru do remontu dróg gminnych,
13.04.2018 r. zakupiono 10 ton masy asfaltowej na zimno do remontu dróg,
30.04.2018 r. wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Cegielnianej w Dubinach i w Starym Berezowie na wartość 88 100 zł.
16.05.2018 r.  wybudowano 3 lampy oświetleniowe po jednej w Sacharewie, Podtrościńcu i w Dubinach na ul. Łąkowej na wartość 4 428 zł.
15.06.2018 r.  podpisano Umowę na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029, opracowywanie programu na ukończeniu.
15.05.2018 r. prowadzono prace przy zadaniu „Utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Mochnatem wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu do funkcji placu zabaw i zewnętrznej siłowni rekreacyjnej”, 12.07.2018r zakończono prace.
19.06.2018 r.  przeprowadzono roboty drogowe przez firmę BUDOMOST Sp. z o.o. w Białymstoku przy naprawie uszkodzonych miejsc na drogach asfaltowych na terenie gminy, wartość robót ok. 150 tys. Zł,
19.07.2018 r. wykonano utwardzenie placu kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Czyżykach,
01.08.2018 r. wymieniono na nowe deskowanie ławek przy placu świetlicy wiejskiej w Mochnatem i Trywieży,
08.2018r. opracowano dokumentacje projektowe na przebudowę następujących dróg gminnych: Dubiny – Lipiny, ul. Łąkowa w Dubinach – 4 odcinki, ul. Torowa w Dubinach , Orzeszkowo – Jagodniki (granica gminy)
08.08.2018 r. podpisano umowę z STW Andrzej Kiryluk ul. Wiejska 1 17-200 Hajnówka na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 108563B Borysówka – Olchowa Kładka - etap I” – roboty rozpoczęto,
13.08.2018 r.

zakupiono i przekazano dla OSP Orzeszkowo specjalistyczny sprzęt pożarniczy. Zakupu dokonano przy współfinansowaniu WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 4.630,95 zł. Ogólna wartość zakupu: 7.718,25 zł.

20.08.2018 r.

zakupiono i przekazano dla OSP Nowokornino sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zakupu dokonano przy współfinansowaniu UMWP w kwocie 9.000,00 zł. Ogólna wartość zakupu: 9.426,72 zł.

31.08.2018 r.  

podpisano umowę z Konsorcjum firm: 1) Zakład Handlowo-Usługowy Anatol Panasiuk, ul. Ogrodowa 58, 17-200 Hajnówka – Lider 2) PRO-BRUK Rafał Komar, Makówka 47, 17-210 Narew – Partner na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej Prawej) - etap I”. Roboty rozpoczęto dnia 20.09.2018r.

24.08.2018 r. wybudowano wiatę na placu świetlicy wiejskiej w Lipinach,
24.08.2018r. wykonano roboty związane z budowa podjazdu wraz z chodnikiem do „małego” garażu OSP Mochnate. Wykonano 120 m2 nawierzchni na wartość 17.072,40 zł. Współfinansowanie ze środków Komendanta Głównego PSP w wysokości 9.500,00 zł
 

27.08.2018r.

 

wykonano zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka” , tj. CDD POLSKA Mirosław Sadowski ul. Fabryka Chemiczna 14 17-200 Hajnówka, Planowany termin podpisania umowy 31.08.2018 r. Zadanie obejmuje odbiór i utylizację zdjętego azbestu z 20 posesji,

21.09.2018 r. ogłoszono drugi przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej 108571B ul. Torowa w Dubinach – etap I” – otwarcie ofert 08.10.2018 r. Ze względu na wysokie ceny ofertowe przetarg unieważniono.
24.09.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach”, otwarcie ofert nastąpi 09.10.2018 r.
24.09.2018 r. prowadzony jest remont pomieszczeń budynku w Nowosadach 132 w celu przystosowania pomieszczeń do 2 mieszkań socjalnych. Jedno mieszkanie wyremontowano i jest zamieszkałe, drugie jest w kapitalnym remoncie.
19.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej ozn. nr geod. 521/9 i 522/13 w Dubinach” Planowany termin zakończenia robót to 14.12.2018r.
31.10.2018 r. wybudowano małe siłownie w miejscowościach Stare Berezowo i Puciska przy udziale środków finansowych UE.
20.11.2018 r. podpisano umowę na kwotę dotacji w wysokości 24 780 zł i realizowana jest                  dostawa sprzętu oraz wyposażenia do jednostek OSP z terenu gminy w ramach               środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej                         – Funduszu Sprawiedliwości.
27.11.2018 r. przebudowano i dokonano odbioru końcowego robót przy realizacji zadania p.n. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej 1647B do rzeki Leśnej).
30.11.2018 r. zakończono realizację dostawy urządzeń sprzętu ratownictwa i pożarniczego zakupionego z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Dnia 13.12.2018r. przekazano zakupiony sprzęt do jednostek OSP Mochnate, Nowokornino i Orzeszkowo,
05.12.2018 r.

podpisano umowy z Wykonawcami usług – odśnieżania dróg gminnych na okres zimowy 2018 – 2019r. Na terenie Gminy Hajnówka odśnieżać będzie 3 ciągniki z pługami w tym: 1 ciągnik własny gminy i 2 ciągniki wynajęte. Rejony: Nowokornino – ciagnik gminny, rejon Dubiny – Owerczuk Norbert, rejon Orzeszkowo i Mochnate – Golonko Roman.  

14.12.2018 r. zakończono roboty drogowe przy przebudowie drogi wewnętrznej – ul.                          Łąkowa w Dubinach i zgłoszono roboty do odbioru końcowego. Roboty  odebrano dnia 27.12.2018r.
28.12.2018 r. trwają prace projektowe związane z przebudową ulicy we wsi Nowoberezowo na odcinku od drogi woj. Nr 689 do końca zabudowań wsi wraz z odwodnieniem terenów przyległych. Inwestorem zadania jest ZDP w Hajnówce, Gmina uczestniczy w finansowaniu projektu w wysokości 50% kosztów.

 

 

W dniu 24 października 2018 r. nastąpiło przekazanie placu pod przebudowę odcinka ul. Łąkowej (nr 521/9 i 522/13). Na miejscu pojawili się: przedstawiciele Wykonawcy, Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz wraz z pracownikami, kierownik budowy oraz obecna radna i sołtys wsi Dubiny Grażyna Sacharczuk. Wartość przebudowy tego odcinka wyniesie 480 367 zł. Całość zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy. W chwili obecnej wykonawca przygotowuje się do rozpoczęcia robót.

 

W chwili obecnej trwają też prace na odcinku ul. Łąkowej w kierunku rzeki Leśnej Prawej. Po przekazaniu terenu budowy pracownicy Gminy udali się też na przegląd trwających robót. Zadowala sytuacja, że prace posuwają się do przodu. Po wykonaniu przebudowy przystąpiono do układania kostki.   

 

W dniu 10.10.2018 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy drogi Zabłudów – Nowosady. Zostanie przebudowane 24,1 km dróg na odcinku od Żywkowa do Nowosad. Kontrakt zostanie zrealizowany na zlecenie PZDW w Białymstoku. Budowa będzie kosztowała 258,3 mln zł i potrwa 3 lata.

              

Cała trasa zostanie wykonana w bardzo wysokim standardzie, będzie i ścieżka rowerowa, przejścia dla pieszych, dwie obwodnice Narwi i Trześcianki o długości 6 km i estakada w dolinie rzeki Narew, co skróci drogę z Białegostoku do Hajnówki o 5 km.

 

Uroczyste przekazania terenu budowy odbyło się na terenie Gminy Narew. W związku z tym, iż droga przebiega też przez Gminę Hajnówka w uroczystości uczestniczyła również Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz.