KOMUNIKAT

w sprawie zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023r.

Wójt Gminy Hajnówka niej podaje informację mieszkańcom gminy o sposobie postępowania w sprawie Rządowej Tarczy Solidarnościowej dotyczącej zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023r., która została zamieszczona na stronie internetowej PGE Obrót S.A.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.), PGE Obrót S.A. przedstawia informacje w zakresie obsługi oświadczeń odbiorców uprawnionych:

 

  • Kto może skorzystać z Tarczy Solidarnościowej?

Ceny energii na poziomie z 2022 r. będą obowiązywać, jeśli nasze roczne zużycie prądu nie przekroczy: 

  • 2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw domowych,
  • 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami*
  • 3 MWh (3000 kWh) dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników*
  • 250 kWh dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)*
  • 2 MWh (2000 kWh) w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego*

*pod warunkiem złożenia oświadczenia 

 

  • Kiedy można złożyć oświadczenie?

Podpisane oświadczenie wraz z wymaganymi dokumentami powinno zostać złożone niezwłocznie, jednak nie później niż do 30.06.2023 r.

 

  • Jakie dokumenty należy złożyć?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2 MWh nie muszą składać żadnych dokumentów. Warunkiem skorzystania z podwyższonego limitu (2 MWh*, 2,6 MWh, 3 MWh lub 250 kWh) jest złożenie Oświadczenia. Wzór Oświadczenia potwierdzającego prawo do stosowania podwyższonych limitów zużycia energii.

 

  • W jakie formie można złożyć oświadczenie?

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w Oddziale, PGE Obrót S. A. w Białymstoku, ul. Świetojańska 12, 15-082 Białystok albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej PGE Obrót S.A w zakładce  https://www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000

            W załączeniu druk oświadczenia

                                                                                                          Wójt Gminy Hajnówka