Wymagane dokumenty

a)  wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

b)  w przypadku, gdy posiadacz nie jest prawowitym właścicielem nieruchomości — zgoda jej właściciela,

c) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

c)  w związku z planowaną inwestycją — szczegółowa inwentaryzacja zieleni z zaznaczeniem na planie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia oraz pozwolenie na budowę.

Miejsce złożenia dokumentów

URZĄD GMINY HAJNÓWKA

Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7:30 do 15:30

tel. 85 682 25 00

Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

pok. nr 39 , tel. 85 682 27 56
 

Opłaty

Za usunięcie drzew lub krzewów posiadacz nieruchomości ponosi opłaty. Nalicza je i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia. Warto zaznaczyć, że omówione poniżej opłaty dotyczą przede wszystkim wycinki drzew lub krzewów z terenów wykorzystywanych do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość opłaty ustala się inaczej dla drzew, inaczej dla krzewów.

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
 • które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
 • z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew (i krzewów),
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
 • których usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
 • z grobli stawów rybnych,
 • których usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Ponadto nie nakłada się opłaty za usunięcie topól o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków. Krzewy Opłata za usunięcie krzewów uzależniona jest od wielkości powierzchni nieruchomości porośniętej krzewami. Gatunek krzewów nie odgrywa tu żadnej roli.

Opłata podwyższona:

Przedstawione powyżej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów są dwukrotnie wyższe, jeżeli drzewa bądź krzewy usuwane są z terenu uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej, z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów zieleni.

Uiszczenie opłat:

Uiszczenie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, pobierane są odsetki za zwłokę. Jeżeli posiadacz nieruchomości znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może starać się o rozłożenie opłaty na raty lub przesunięcie terminu jej uiszczenia (maksymalnie na 3 lata). Warunkiem jest jednak złożenie do organu administracyjnego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wniosku przed upływem terminu dla wniesienia opłaty.

KARY:
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wymierza karę pieniężną za:

 • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 • zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwą pielęgnacją albo niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych.

Administracyjna kara pieniężna jest równa trzykrotnej opłacie za usunięcie drzew lub krzewów, określonej na zasadach opisanych powyżej.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach wymagających wyjaśnień i skomplikowanych oraz w przypadku dużej liczby wniosków 60 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 ze zm.). Wysokość opłat za wycinkę drzew i krzewów określa Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (MP 2014, poz. 958).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew i krzewów:
Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

 • w lasach,
 • owocowych (z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody),
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat,
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na skrzyżowaniach i łukach,
 • usuwanych z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału (na podstawie decyzji właściwego organu), które utrudniają widoczność sygnalizatorów i eksploatację urządzeń kolejowych (na podstawie decyzji właściwego organu),
 • stanowiących przeszkody lotnicze (na podstawie decyzji właściwego organu).

Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez pracownika tut. Urzędu. Z ich oględzin sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę zezwolenia (albo odmowy) na wycięcie drzew lub krzewów. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia. Zezwolenie takie wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Użytkownik wieczysty nieruchomości występuje z wnioskiem o zezwolenie jako posiadacz nieruchomości i dołącza do niego zgodę Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Jeśli nieruchomość jest własnością gminy, wówczas organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starosta. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.