Skarga może dotyczyć spraw wchodzących w zakres zadań urzędu i jednostek organizacyjnych mu podlegających a w szczególności:
a) zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez właściwe jednostki organizacyjne urzędu albo przez ich pracowników,
b) przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
Skargi na pracowników urzędu oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych rozpatruje bezpośredni przełożony służbowy bądź w zależności od instytucji Dyrektor/Wójt/Starosta/Prezydent Miasta/Marszałek Województwa. Skargi na Dyrektora/Wójta/Starostę/Prezydenta Miasta/Marszałka Województwa rozpatruje w zależności od instytucji rada gminy/rada powiatu/sejmik wojewódzki.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego w formie pisma.Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może podtrzymać swoje stanowisko.
Na nie załatwienie sprawy w ustalonym terminie skarżącemu służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. W sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami Kpa. Skargę w sprawie, w której została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu.
Kogo dotyczy Dotyczy każdego obywatela.
Czas realizacji Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, stosownie do przepisów art. 36-38 k.p.a wskazany zostaje nowy termin załatwienia sprawy.
Wymagane dokumenty
 • Skargę lub wniosek można złożyć:
  1. listownie - na podany adres instytucji
  2. osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy (ustnie do protokołu)
  3. drogą mailową na podany adres mailowy instytucji
  4. przesłać drogą elektroniczną poprzez stronę Cyfrowego Urzędu - o ile Zgłaszający posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
  5. telefonicznie
Opłaty Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy Przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. , Nr 5 , poz. 46 z późn. zm. )
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Skargi i wnioski